Privacy Policy

LOGO_MAPS

PRIVACYBELEID
Geüpdatet op 8 november 2021

1. Partijen en voorwerp

perfectwebpresence (hierna “Perfect Web Presence” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”)
Hannuitsesteenweg 134/bus 2, 3400 Landen.

KBO/BTW: BE0731843323

E-Mail: perfectwebpresence@gmail.com
Telefoon: 0477888259

Gereglementeerd beroep: Kleine onderneming
onderworpen aan de vrijstellingsregeling van BTW|Xerius Leuven|Student
Zelfstandige

Perfect Web Presence stelt dit
Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te
informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres:
https://perfectwebpresence.com, (hierna de “Site”), en over de
wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Perfect Web
Presence.

De term “Gebruiker”
verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon
is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In diens hoedanigheid als
verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Perfect Web Presence alle technische,
juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van
de persoonsgegevens van de Gebruikers. Perfect Web Presence verbindt zich ertoe
alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens
plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) of ‘GDPR’; hierna de “Verordening”).

Perfect Web Presence is vrij om een
natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de
gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de
“Verwerker” of “Onderaannemer”). In voorkomend geval
verbindt Perfect Web Presence zich ertoe een Verwerker te selecteren die
voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische
maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de
Wet en de Verordening.


2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers
kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze
gegevens door Perfect Web Presence, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke
of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Perfect Web Presence
opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door
Perfect Web Presence, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden,
via de volgende methodes:

Een geautomatiseerde procedure.
Het contact formulier…

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de
Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de
Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

De uitvoering van de aangeboden en
overeengekomen diensten op de Site te verzekeren…

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens
het bezoek en gebruik van de Site, Perfect Web Presence de volgende
persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

De informatie die de gebruikers
verstrekken op de website. Bv. telefoonnummer, email-adres, naam, voornaam…

Perfect Web Presence verzamelt en verwerkt
deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes
beschreven in dit Privacybeleid.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de
Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke,
geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking
op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de
positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het
privacybeleid in ‘hypertext link’ heeft aangevinkt. Deze toestemming is een
essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of
om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met
Perfect Web Presence. Elke overeenkomst die Perfect Web Presence en een
Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden
aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid
door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de
Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid
opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt
en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden
aangeboden door Perfect Web Presence, verstrekt voor de hierboven vermelde
doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het
recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat
de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming
onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de
Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts
zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden
waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen niet langer
dan 90 dagen.

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven
aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van
Perfect Web Presence voor zover adequate garanties worden geboden voor de
beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Perfect Web
Presence voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van
diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Perfect Web Presence,
en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden
van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van
de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit
Privacybeleid na. Perfect Web Presence zorgt ervoor dat zij deze gegevens
alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier
verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden
zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie,
zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en
uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.

8. Data Protection Officer (DPO)

De volgende persoon wordt benoemd tot
‘Functionaris voor gegevensbescherming’ of ‘Data Protection Officer’ (hierna
“DPO”): Georgi Ivanov.

De rol van de DPO is te zorgen voor de
correcte uitvoering en naleving van nationale en supranationale bepalingen
inzake de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

U kunt als volgt contact opnemen met de
DPO:

georgi_ivanov99@outlook.com
0477888259
9. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen
tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres:
perfectwebpresence@gmail.com, of een brief per post, vergezeld van een kopie
van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Hannuitsesteenweg
134/bus 2, 3400 Landen.

    a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de
Verordening, garandeert Perfect Web Presence het recht van de Gebruiker op
toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze
persoonsgegevens en de volgende informatie:
de
betrokken categorieën persoonsgegevens;
de
ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of
zullen worden verstrekt;
in
geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale
organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;
indien
mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien
dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt
vastgesteld;
het
bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering,
als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten
minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende
logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke
verwerking voor de betrokkene.
De Verwerkingsverantwoordelijke kan een
redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra
kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.
Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs
elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in
elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker
anders verzoekt.
De kopie van de gegevens zal uiterlijk
binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden
meegedeeld.

    
b. Recht op rectificatie

Perfect Web Presence garandeert het recht
op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de
Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen
tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de
nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet
zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden
gericht aan Perfect Web Presence.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening
stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de
persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de
persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of
onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de
betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom
verzoekt.

    
c. Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de in
artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de
verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de
persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid
verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening
houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke
maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking
verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis
te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken
heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of
reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van
toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

de
uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
te
voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht
van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de
verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang
of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
de
vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de
Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke
ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke
verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan,
tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze
ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

    
d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking
van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de
Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de
Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de
persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de
uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of
onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de
betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom
verzoekt.

    
e. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de
Verordening hebben Gebruikers recht om van Perfect Web Presence hun
persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en
machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te
geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Perfect Web
Presence dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van
zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het
recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere
verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor zover dit technisch
mogelijk is.

De uitoefening van het recht op
gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen.
Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de
vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het
openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft
geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

    
f. Recht van verzet en geautomatiseerde
individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van
gegevens door Perfect Web Presence. In overeenstemming met artikel 21 van de
Verordening, zal Perfect Web Presence geen persoonsgegevens meer verwerken,
tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren
boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de
vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens
voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om
bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens
voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover
deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen
de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer
voor dat doel verwerkt.

    
g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in
te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door
Perfect Web Presence, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor
het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Klachten kunnen worden ingediend op de
volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een vordering tot
staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn
woonplaats.

10. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere
websites van derden die niet gelinkt zijn aan Perfect Web Presence. De inhoud
van deze sites en de naleving van de Verordening en de Wet vallen niet onder de
verantwoordelijkheid van Perfect Web Presence.

De houder van het ouderlijk gezag moet
zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven aan de minderjarige jonger dan 16
jaar om persoonlijke informatie of gegevens middels de Site bekend te maken.
Perfect Web Presence raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen
uitoefenen ten zeerste aan om een verantwoord en veilig gebruik van het
internet te bevorderen. De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en
gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet effectief
wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens –
met name wat betreft leeftijd – die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen
geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke
indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.

Perfect Web Presence is niet
verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens,
met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

11. Veiligheid en beveiliging

De Verwerkingsverantwoordelijke voert
technische en organisatorische maatregelen uit om een passend
beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te
waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de
uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van
de verwerking van persoonsgegevens.

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt
standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling
van gegevens op de Site.

12. Wijziging van het Privacybeleid

Perfect Web Presence behoudt zich het
recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke
verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig
het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele
wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden
geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te
waarborgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend
beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel
van Perfect Web Presence.


14. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking
tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de
Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres:

perfectwebpresence@gmail.com

***